“El títol d’operador d’instal·lacions de radiodiagnóstico és obligatori per tots els veterinaris que fan radiografies”

Des del 2009 no és suficient amb que existeixi solament un director de la instal·lació.

P.- En quina situació es troba el sector en l’ús de rajos X?

R.- Amb l’extensió dels sistemes digitals i les eines de programari per a la seva visualització, el nombre d’estudis radiodiagnòstics veterinaris ha augmentat, sent cada vegada més rellevant la seva informació per a la millora del diagnòstic i l’avaluació de l’eficàcia dels tractaments.

P.- S’han detectat diferències pel que fa a altres països europeus?

R.- A nivell legislatiu, pel que fa als països del nostre entorn europeu no existeixen diferències significatives. Sí existeixen a nivell pràctic, per exemple l’ús de la sedació en les exploracions, el control dosimètric, els blindatges de les instal·lacions… L’informe de l’any 2013 de la HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) que inclou l’Organisme competent a Espanya, el Consell de Seguretat Nuclear, es va fer ressò de la varietat existent en l’àmbit veterinari, no solament en radiologia convencional com en altres disciplines menys freqüents en veterinària com el TAC, Radioteràpia o Medicina Nuclear.

P.- Per què és important aquesta formació?

R.- L’ús de radiacions l’energia de les quals dóna lloc a la ionització i per tant, a danys potencials, requereix la formació que millori l’ocupació de les modalitats de rajos X i la manipulació dels elements auxiliars. Més enllà de la protecció als treballadors, és un requisit obligatori en la normativa aplicable, i en particular en l’establert en el Reial decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lació i ús d’equips de radiodiagnòstic. Els cursos estan acreditats pel Consell de Seguretat Nuclear segons la INSTRUCCIÓ IS-17, de 30 de gener de 2008, del Consell de Seguretat Nuclear, sobre l’homologació de cursos o programes de formació per al personal que dirigeixi el funcionament o operi els equips en les instal·lacions de rajos X amb finalitats de diagnòstic mèdic i acreditació del personal d’aquestes instal·lacions. Aquest curs inclou aspectes pràctics que permetran als alumnes reduir els riscos a la radiació, optimitzar els seus equips independent del tipus i sistema d’imatge, aconseguir imatges amb major informació i menor radiació, disposar de majors recursos per a l’elecció de compra d’equipament, requisits legals de compliment normatiu i conèixer les necessitats de blindatge de les sales.

P.- Quins riscos comporta la mala manipulació de rajos X i amb quina freqüència es manifesten?

R.- Els danys són de diferent tipologia:

  • Biològics: L’augment de la probabilitat de càncer o leucèmia i la major deterioració o danys en les estructures oculars dels treballadors exposats;
  • Professionals: La pèrdua d’informació diagnòstica i la seva incidència en la pràctica diària. Augmentar el risc als amos dels animals en cas que aquests participin en les activitats de subjecció dels animals;
  • Econòmics: Disminuir el valor de l’amortització de les inversions realitzades, sent el desemborsament si incloem sistemes d’imatge digital, alts.

“Hem guanyat un partit; hi queda lliga”

Joan Capdevila, diputat al Congrès dels Diputats d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per Barcelona, i encarregat de presentar la Proposició No de Llei per reduir l’IVA veterinari, va accedir a donar una entrevista a Emvetib en què fa una crida a continuar la mobilització.
P.- Per quin motiu principal vàreu presentar aquesta PNLL? A més de beneficiar un sector, quins beneficis socials hi trobau?
R.- Pensem que encarir els serveis veterinaris comporta augmentar els riscos sanitaris dels animals de companyia i de les persones que hi conviuen. Conviure amb animals de companyia no és cap luxe: comporta beneficis psicosocials i de salut.
P.- Com valorau el resultat de la votació?
R.- Molt positivament: la majoria de la Cambra insta al Govern a esmenar aquest error. El Govern hauria de sentir-se democràticament concernit a donar-li compliment.
P.- Què responeu als arguments del Partit Popular?
R.- Sonen a excuses dilatòries, no entren en el fons de la motivació.
P.- Quin recorregut té fins que sigui una realitat?
R.- Hem guanyat un primer partit, queda lliga. Ara cal mantenir la pressió, no només política sino la social: Jo demanaria a tothom si ja heu signat a change.org? si ja seguiu la plana d’ IVAveterianrio a Facebook?
P.- Pensau que a pesar de la probable investidura de Rajoy la majoria de vots que fa costat la PNL pot ser un senyal per a la resta de legislatura?
R.- Un Govern amb una majoria poc estable de suport serà segurament més “sensible” a la nostra demanada… hi persistirem.